Get in touch with us

M: Jaisy – (+91) 99647 13429
Priya – (+91) 97420 99588
E: aurakalariblr@gmail.com
Aura Kalari, #68, Maple Meadows
Gurukulam Road, Chikkagubbi Village
Kothanur PO, Karnataka 562149

Write to us